Sign In

 

NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh

vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_____________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVIII KỲ HỌP THỨ MƯỜI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông;

Xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 25/BC-VHXH ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Nghị quyết này quy định nội dung, mức chi tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (gọi chung là kỳ thi) trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

b) Các nội dung khác liên quan đến nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Mức chi quy định tại Nghị quyết này được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

2. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn ngân sách nhà nước (kinh phí sự nghiệp giáo dục) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước: Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện; ngân sách huyện đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do cấp huyện chủ trì thực hiện; Các cơ quan, đơn vị đảm bảo kinh phí từ nguồn kinh phí giao hằng năm cân đối thực hiện nhiệm vụ do cơ quan đơn vị chủ trì thực hiện.

2. Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động, nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nội dung, mức chi

1. Chi phí chuẩn bị để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi

a) Thuê địa điểm làm việc của Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi (nếu có);

b) Thuê địa điểm thi, địa điểm làm phách, địa điểm chấm thi (nếu có);

c) Mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, gia công, kiểm tra các dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu, trang thiết bị, mẫu vật thực hành, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ ra đề thi, in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi, tập huấn; in ấn các tài liệu, giấy chứng nhận, thẻ phục vụ công tác tổ chức thi, chấm thi;

d) Các khoản khác phục vụ hoạt động của Hội đồng ra đề thi, Hội đồng in sao đề thi (nếu có).

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ này phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan về mua sắm, đấu thầu để tổ chức thực hiện; khi thanh toán phải có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo quy định. Trường hợp sử dụng cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị khác (địa điểm, thiết bị, dụng cụ) để thực hiện nhưng phải thanh toán các khoản chi phí về điện, nước, vệ sinh, an ninh trật tự, phục vụ; yêu cầu chứng từ thanh toán phải có hợp đồng và thanh lý hợp đồng công việc giữa hai bên kèm theo phiếu thu của cơ quan, đơn vị cho mượn cơ sở vật chất; bên cho mượn cơ sở vật chất phải hạch toán và phản ánh khoản thu này vào sổ sách kế toán của đơn vị theo quy định của Luật Kế toán.

2. Chi hỗ trợ tiền đi lại, tiền thuê phòng nghỉ, tiền ăn cho học sinh các đội tuyển trong quá trình tập huấn, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia các môn văn hóa; kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa; kỳ thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Thực hiện theo chế độ công tác phí, hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang tại Nghị quyết số 112/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác phí, cho hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3. Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên của các hội đồng, ban, tổ tham gia tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi chọn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, coi thi chọn học sinh giỏi quốc gia (Phụ lục I kèm theo).

4. Mức chi tiền công cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác (phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

a) Đối với kỳ thi tuyển học sinh vào lớp đầu cấp các trường phổ thông công lập: Mức chi được tính bằng 80% (phần trăm) mức chi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cấp tỉnh và coi thi chọn học sinh giỏi quốc gia quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Đối với kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác cấp tỉnh: Mức chi được tính bằng 60% (phần trăm) mức chi cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Đối với kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác cấp huyện: Mức chi được tính bằng 50% (phần trăm) mức chi cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều này và 60% (phần trăm) mức chi tổ chức kỳ thi đầu cấp các trường phổ thông công lập quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Mức chi tiền công ra đề, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, chấm bài thi, công tác tập huấn các đội tuyển thi chọn học sinh giỏi; tiền công cho cộng tác viên thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra trước, trong và sau khi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác (phụ lục II kèm theo).

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVIII, kỳ họp thứ Mười, thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022, có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Thào Hồng Sơn