• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2016
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Số: 127/2016/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ha Noi, ngày 7 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỄM CHỨC VỤ CHÁNH ÁN

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật tổ chức Toàn án nhân dân tối cao số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 06/TTr-CTN ngày 07 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu miễn nhiễm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ngày 07 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với ông Trương Hòa Bình.

Điều 2.Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội bầu được Chánh án Toà án nhân dân tối cao mới.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2016./.

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.