• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2021
UBND TỈNH HÀ GIANG
Số: 46/2021/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp thẩm quyền Cấp giấy phép xây dựng và

Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

1. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình do Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng và công trình quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc chức năng, phạm vi quản lý của đơn vị mình.

Điều 2. Phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng

1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

a) Chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý (trừ công trình bí mật nhà nước);

b) Tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và các tài liệu quy định tại điểm b khoản 4 Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đối với các công trình thuộc trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Chỉ đạo, đôn đốc Uỷ ban nhân dân cấp xã theo dõi, kiểm tra thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn chặn và có biện pháp xử lý kịp thời các phát sịnh vi phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã

a) Có trách nhiệm phối hợp quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của các cơ quan quản lý cấp trên;

b) Kiểm tra giấy phép xây dựng (đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng) đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trên địa bàn quản lý.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 và thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án; cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.