• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2023
UBND TỈNH HÀ GIANG
Số: 05/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị;

lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến

trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

_________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Kiến trúc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện các nội dung sau:

1. Lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị thuộc phạm vi quản lý.

2. Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi quản lý.

3. Phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn thuộc phạm vi quản lý.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này;

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc để lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn quản lý.

c) Tổ chức thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc; trình phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo quy định.

c) Hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phân cấp; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trong trường hợp vượt thẩm quyền.

d) Báo cáo bằng văn bản theo định kỳ hằng năm về kết quả tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất chỉ đạo.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc để lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn quản lý.

b) Tổ chức lập, trình thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành và tổ chức công bố quy chế quản lý kiến trúc theo quy định.

c) Báo cáo bằng văn bản theo định kỳ 6 tháng, hằng năm về kế hoạch, kết quả tổ chức lập, phê duyệt và công bố Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn theo phân cấp về Sở Xây dựng để tổng hợp.

d) Cân đối bố trí kinh phí địa phương hằng năm để thực hiện việc lập Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn quản lý; kiểm soát việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc phục vụ công tác lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn.

b) Tham gia hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Sơn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.