Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND

ngày 10 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

 

 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan chuyên môn về Công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương như sau:

1. Bãi bỏ nội dung:  “quản lý thị trường” quy định tại Khoản 1 Mục I Điều 1.

2. Bãi bỏ điểm d Khoản 6 Mục II Điều 1.

3. Bãi bỏ nội dung: “Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành” tại Khoản 16 Mục II Điều 1 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Mục III Điều 1 như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, bao gồm:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Đầu tư và Hợp tác quốc tế;

d) Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường;

đ) Phòng Quản lý công nghiệp;

e) Phòng Quản lý thương mại;

g) Phòng Quản lý năng lượng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái