Sign In

NGHỊ QUYẾT

Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với
cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số;

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng đối với cộng tác viên dân số tại thôn, khu dân cư thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

Về số lượng: Thôn, khu dân cư có dưới 500 hộ gia đình được bố trí 01 cộng tác viên dân số; thôn, khu dân cư có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí 02 cộng tác viên dân số.

Mức bồi dưỡng: Bằng 0,2 mức lương cơ sở/người/tháng.

Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.
 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.
 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 5 năm 2022./.

Text Box: CHỦ TỊCHNơi nhận :

 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 • Text Box: (đê b/c)Thủ tướng Chính phủ;
 • Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
 • Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
 • Ban Công tác Đại biểu;
 • Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
 • Đoàn ĐBQH tỉnh;
 • TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
 • Các Đại biểu HĐND tỉnh;
 • Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
 • Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
 • Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
 • TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
 • Báo Hải Dương, Trang TTĐT ĐĐBQH và HĐND tỉnh, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
 • Lưu VT.

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Xuân Thăng