Sign In

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    NGHỊ QUYẾT                                                     

 

Ban hành quy định một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng

thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Xét Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

 

QUYẾT NGHỊ:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định một số nội dung và định mức chi cho các đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

 

 

 

 

2

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

- Ban BVCSSK cán bộ Trung ương; (để báo cáo)

- Ban Công tác đại biểu;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL;

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

- Lãnh đạo và CV VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành của tỉnh;

- TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;

- Báo Hải Dương, Trang TTĐT ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

Trung tâm CNTT Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu VT.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích