Sign In

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  HẢI DƯƠNG

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 6

 

             

 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7 năm 2018.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hiển