Sign In

NGHỊ QUYẾT

 

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 9

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

 

Xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh

 

Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

 

1. Mức hỗ trợ:

 

 

2

 

a)   Đội trưởng Đội dân phòng được hưởng 20% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

b)    Đội phó Đội dân phòng được hưởng 15% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng.

 

2. Kinh phí đảm bảo:

 

- Kinh phí thực hiện của năm 2022: Bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2022.

 

- Kinh phí thực hiện từ năm 2023: Bố trí trong dự toán của ngân sách cấp xã hàng năm.

 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 

1.  Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết.

 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2022./.

 

 

Nơi nhận:

 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

 

- Chính phủ;

 

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công an (Vụ Pháp chế);         (để báo cáo)

 

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);

 

- Ban Công tác đại biểu;

 

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

 

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

 

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

 

-  Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;

 

- TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;

 

- Báo Hải Dương, Trang TTĐT ĐĐBQH và HĐND,

 

Trung tâm CNTT Văn phòng UBND tỉnh;

 

- Lưu VT.

 

 

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Xuân Thăng