• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2017
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 25/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây
dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình
hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức CQĐP sổ 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 thảng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;                    

Căn cứ Luật Đất đai ngày ’29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầủ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 11772007/NĐ-CP ngày 11-7-2007 về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09-4-2007 về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị định 79/2009/NĐ-CP ngày 28-9-2009 về quản lý chiếu sáng đô thị;  .

Căn cứ Nghị định sổ 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị ’;

Căn cứ Nghị định 64/2010/NĐ-Cp ngày 11-6-2010 về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Nghị định 124/201Ỉ/NĐ-CP ngày 28-12-2014 về sửa đổi, bổ sung, một số điều Nghị định sổ 117/2007/NĐ-CP ngày 11-7-2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch;

Can cứ Nghị định sổ 11/2013/NĐ-CP ngày 14-01-2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị định số 80/2.014/NĐ-CP ngày 06-8-2Ồ14 về thoát nước và xử lý nước thải;            ‘ '' v>

Căn cứ Nghị định sổ 23/2016/NĐ-CP ngày 05-4-2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;                                                                                                                  .

Căn cứNghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 về đầu tư theo hình thức đoi tác công Sư; ^

^ Cần cứ Nghị định'sổ 32/2015/NĐ-CP ngày 25-3-2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;   :

Căn cứ Nghị định sổ 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 quy định chi tiết một sổ nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định sổ 46/2015/NĐ-CP ngày 12-5-2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 về quản lý dự án đầu tư xây dụng;

Căn cứ Nghị định sổ 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định sổ 136/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 hướng dẫn thi hành một sổ điểu của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định-số 42/2017/NĐ-CP ngày 05-4-2017 về sửa đổi, bổ sung một sổ điều Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chỉnh phủ về quản ỉý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thông công trình hạ tâng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dưong”. •

' Điềụ 2.^ Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 và thay thế Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22-6-2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Uy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./,

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.