• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 32/2017/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị
của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do
ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư sổ 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chỉnh quy định chế độ công tác phỉ, chế độ chi hội nghị;

Căn cứ Nghị quyết sổ 51/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhăn dân tỉnh Hải Dương quy định chế độ công tác phỉ, chế độ chi tổ chức hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tố chức chỉnh trị, tổ chức chính trị - xã hội, các to chức hội sử dụng kỉnh phỉ do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tài chỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, những nội dung quy định tại Mục I và Mục II Chương II của Quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Hải Dương hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.