• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: Số: 21/2018/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch
xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình
xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị

trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số

25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Hải Dương

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Cărịcứ Luật Tổ chức CQĐP sổ 77/2015/QH13 ngày 19-6-2015;

Can cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 thảng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xảy dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sổ 37/2010/NĐ-CP ngày 07-4-2010 của Chỉnh phủ về lập, thấm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định sổ 44/2015/NĐ-CP ngày 06-5-2015 của Chính phủ quy định chi tiêt một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn củ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày ỉ8-6-2015 của Chỉnh phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05-4-2017 về sửa đỏi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22-5-2018 của Chính phủ về quản khu công nghiệp và khu kinh tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, như sau:

1.                                                                  Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 4 như sau:

“5. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

a) Tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đối với khu công nghiệp chưa xác định chủ đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng.

b) Chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư lựa chọn một đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp đối với khu công nghiệp do nhiều chủ đầu tư tham gia xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng”.

2.                                                          Sửa đổi điểm h, khoản 2, Điều 5 như sau:

“h) Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh bên ngoài khu công nghiệp có quy mô diện tích quy hoạch từ 05 ha (năm héc-ta) trở lên”.

3.                                                          Sửa đổi khoản 5, Điều 5 như sau:

“Ban quản lý các khu công nghiệp phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp”.

4.                                                          Bãi bỏ điểm a, khoản 3, điều 6.

5.                                                          Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 6 như sau:

Ban quản lý các khu công nghiệp điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch.

6.                                                          Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 10 như sau:

“a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư:

-                                                          Cơ quan, tổ chức, đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh giao quản lý, sử dụng vốn đế đầu tư xây dựng công trình là chủ đầu tư đổi với các dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ (chưa tính chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

-                                                          Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương là chủ đầu tư các dự án còn lại.

-                                                          Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thì chủ đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phù họp với điều kiện cụ thể ”.

7.                                                          Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2, Điều 10 như sau:

“a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án) tổ chức quản lý dự án”.

8.                                                          Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 22 như sau:

“b) UBND tỉnh quyết định lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sử dụng nguồn vốn khác theo thẩm quyền. Việc thực hiện lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện như sau:

-                                                          Đối với khu vực đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

-                                                          Đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì lựa nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Căn cứ điều kiện cụ thể từng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng hoặc đơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện làm bên mời thầu để tổ

chức lựa chọn nhà đầu tư, gửi hồ sơ đến Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình ƯBND tỉnh quyết định lựa chọn nhà đầu tư theo quy trình được quy định của Luật Đấu thầu.

- Dự án phát triển đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại đã lựa chọn được nhà đầu tư thông qua các hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục quyêt định hoặc châp thuận chủ trương đầu tư theo Khoản 2, Điều này”.

9. Bãi bỏ khoản 2, Điều 31.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.