• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 2829/2007/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ:             /2007/QĐ-UBND                Hải Dương, ngày ô tháng 8 năm 2007

QUYÉT ĐỊNH

về việc ban hành Đon giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ƯỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26-11-2003;

^      Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03-12-2004 của Chính phủ về

bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 23 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơh giá nhà cửa, công ừình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Giao cho Giám đốc sở Xây dựng căn cứ quy định hiện hành hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đơn giá, phối họp cùng các ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu giúp ƯBND Tỉnh điều chỉnh đơn giá khi có những thay đổi về định mức, tịen lương, chi phí vật tư, vật liệu theo các hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 793/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.          .

Điều 4. Chánh Văn phSng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng cac Sở, Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân cớ liên quan, trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phan Nhật Bình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.