• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 45/2020/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2020

   ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH HẢI DƯƠNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  45/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 24 tháng 09 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đôi một sô nội dung về cơ câu tô chức các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Khoa học và Công nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Văn hóa, Thông tin và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở tại Điều 1 Quyết định 4 số n/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

“4. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, gồm:

 1. Trung tâm Ứng dụng khoa học, công nghệ và Khảo nghiệm giống tỉnh Hải Dương;
 2. Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học. ”

Điều 2. Sửa đổi về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tại Điều 1 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

“3. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

 1. Bảo tàng tỉnh;
 2. Thư viện tỉnh;
 3. Nhà hát Chèo;
 4. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; đ) Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch;
 5. Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch;
 1. Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp bạc;
 2. Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Hải Dương;
 3. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương; k) Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 2;
 • Bộ Nội vụ;
 • Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
 • Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tinh;
 • Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
 • Sở Tư pháp;
 • Trung tâm CNTT - VPUBND tỉnh;
 • Lưu: VT, NC

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Dương Thái

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Dương Thái

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.