• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2021
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 10/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 8 tháng 12 năm 2021

nghị quyết

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND
ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương

giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh):

1.Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:

“- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:

+ Phân bổ về ngân sách cấp huyện:

Dành tối đa 30% để phân bổ về ngân sách cấp huyện giai đoạn 2022-2025; vốn phân bổ theo các tiêu chí, định mức quy định tại Điều 6 của Quy định này. ”

2.Sửa đổi khoản 1 Điều 6 như sau:

""ỉ. Các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung là cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối của ngân sách tỉnh về ngân sách cấp huyện giai đoạn 2022-20253"

 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

"2. Các tiêu chí phân bổ vốn và xác định số điểm của từng tiêu chí trong giai đoạn 2022-2025:""

3.Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 6 như sau:

""b) Số vốn định mức cho 0ỉ điểm phân bổ là tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung phân bổ về ngân sách cấp huyện giai đoạn 2022-2025, chia cho tổng số điểm của các địa phương.""

Điều 2. Nghị quyết này áp dụng cho các năm ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2021./.

Text Box: CHỦ TỊCH1/01/clip_image001.gif" style="margin-top:0px;margin-bottom:12px;" width="103" />Nơi nhận:

 • Ủy ban TV Quốc hội;
 • Thủ tướng Chính phủ;
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;       [    (để báo cáo)
 • Bộ Tư pháp (Cục kiếm tra VB);
 • Ban Công tác Đại biểu;
 • Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
 • Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
 • Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
 • Các đại biểu HĐND tỉnh;
 • Text Box: Phạm Xuân Thăng1/01/clip_image002.gif" style="margin-top:9px;margin-bottom:78px;" width="165" />VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
 • Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
 • Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
 • TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
 • Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
 • Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
 • Lưu Vt.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Xuân Thăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.