• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2021
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 16/2021/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 8 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào
chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú;

Xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 1. Đối tượng áp dụng
 1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn tỉnh Hải Dương có nhu cầu đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ;
 2. Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có nhà cho thuê, mượn, ở nhờ;
 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Điều 2. Diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 1. Diện tích nhà ở tối thiểu để đuợc đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương: 08m2 sàn/người.
 2. Các truờng hợp đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hải Dương trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực không đảm bảo đủ 08m2 sàn/người tiếp tục được thường trú và không phải đăng ký lại.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2021./.

Text Box: CHỦ TỊCH1/01/clip_image001.gif" style="margin-top:0px;margin-bottom:284px;" width="107" />Text Box: Phạm Xuân Thăng1/01/clip_image002.gif" style="margin-top:202px;margin-bottom:85px;" width="165" />Nơi nhận :

 • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 • Thủ tướng Chính phủ;
 • Vụ Pháp chế - Bộ Công an; [ (để b/c)
 • Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VB);
 • Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
 • Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
 • Đoàn ĐBQH tỉnh;
 • TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
 • Các đại biểu HĐND tỉnh;
 • Các VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
 • Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
 • Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
 • TT HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
 • Báo Hải Dương, Trang TTĐT ĐĐBQH và HĐND tỉnh, Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
 • Lưu VT.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Xuân Thăng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.