• Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 09/05/2022
HĐND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 02/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các
kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởngBộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;

Xét Tờ trình số 25 /TTr-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định nội dung, định mức chi để chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương gồm:

 • Nội dung, định mức chi áp dụng đối với các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh, cấp huyện, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
 • Nội dung, định mức chi áp dụng đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế các môn văn hóa.
 1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ quản lý, chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi.

Các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính trên địa bàn tỉnh có liên quan.

 1. Nội dung, định mức chi
 • Nội dung, định mức chi áp dụng đối với các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, thi chọn học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh và cấp huyện, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

 • Nội dung, định mức chi áp dụng đối với công tác tập huấn, bồi dưỡng học sinh tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế các môn văn hóa.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

 1. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
 3. Những nội dung khác liên quan đến việc quản lý kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Bộ

Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông và các quy định hiện hành.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 5 năm 2022./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Xuân Thăng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.