• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/10/2022
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 12/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 4 tháng 10 năm 2022

1/01/clip_image001.png" width="172" />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số:


 


 


 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với

thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa đất, điều kiện tách thửa đất,

diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

 

Căn c Ngh định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 m 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

 

Căn cứ Ngh định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao, điều kiện hợp thửa đất, điều kiện tách thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 10 năm 2022 và thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điu 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

 

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Trung tâm CNTT tỉnh (VP UBND tỉnh); - Lưu: VT. (KTN 15b)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Văn Bản

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lưu Văn Bản

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.