• Quyết định 70/2022/QĐ-UBND

  sửa đổi, bổ sung một số điều quy chế quản lý và sử dụng kinh phí chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND thành phố.

  05/12/2022

  20/12/2022

 • Quyết định 69/2022/QĐ-UBND

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở ngoại vụ thành phố Hải Phòng

  05/12/2022

  15/12/2022

 • Quyết định 68/2022/QĐ-UBND

  Quy chế phối họp trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  28/11/2022

  15/12/2022

 • Quyết định 67/2022/QĐ-UBND

  quy định về việc thu hồi đất do bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  18/11/2022

  01/12/2022

 • Quyết định 66/2022/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

  18/11/2022

  01/12/2022

 • Quyết định 65/2022/QĐ-UBND

  phân cấp đăng ký quản lý và quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  18/11/2022

  15/12/2022

 • Quyết định 64/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân tham gia chuẩn bị ứng phó, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố Hải Phòng

  15/11/2022

  30/11/2022

 • Quyết định 63/2022/QĐ-UBND

  Ban hành bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư mới sau khi cải tạo xây dựng lại trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  04/11/2022

  01/12/2022

 • Quyết định 62/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng

  02/11/2022

  15/11/2022

 • Quyết định 61/2022/QĐ-UBND

  Quy định về nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Hải Phòng

  24/10/2022

  10/11/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.