• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2009
Lịch sử hiệu lực: Luật 17/1999/QH10
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/12/1999 Văn bản được ban hành 17/1999/QH10
01/01/2000 Văn bản có hiệu lực 17/1999/QH10
01/01/2009 Văn bản hết hiệu lực 17/1999/QH10
01/01/2009 Bị bãi bỏ 04/2007/QH12
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.