Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giám định tư pháp về khoa học kỹ thuật

công nghiệp; giải thể tổ chức giám định tư pháp về khoa học kỹ thuật điện

_____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định 117/HĐBT ngày 21-7-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về Giám định Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giám định tư pháp về khoa học kỹ thuật điện cho Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Công nghiệp.

Giải thể Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Điện (thành lập theo Quyết định số 1018-QĐ/UB ngày 31-10-1991 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Công nghiệp thực hiện theo qui định pháp luật.

Điều 2. Giám định viên trưởng Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Điện có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hổ sơ, tài liệu, nội dung công việc có liên quan đến công tác giám định tư pháp cho Giám định viên trưởng Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Công nghiệp theo sự hướng dẫn của Sở Tư pháp và Sở Công nghiệp.

Điều 3. Thu hồi con dấu của Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Điện theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng, Giám định viên trưởng Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Công nghiệp, Giám định viên trưởng Tổ chức Giám định Tư pháp về Khoa học kỹ thuật Điện, Thủ trưởng các cơ quan hữu quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.