• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/03/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 27/04/2010
UBND TỈNH LÀO CAI
Số: 81/2001/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 22 tháng 3 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

“V/v ban hành định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ giao đất - Đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính - Cấp GCNQSD đất”

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 14/7/1993 và Luật Đất đai sửa đổi bổ sung ngày 11/12/1998;

Căn cứ Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính Phủ ban hành quy định về việc giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 346/1998/TT-ĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chính hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ, Quyết định 379/1998/QĐ-TCĐC ngày 17/6/1998 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chính ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ;

Xét đề nghị của Sở Địa chính tại tờ trình số 69/TT.ĐC ngày 19 tháng 3 năm 2001,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật phục giao đất - Đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính - Cấp GCNQSDĐ nông lâm nghiệp như sau:

- Giao đất: 0,8 công/ha

- Đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ: 0,35 công/giấy

- Vật tư: 9.000đ/giấy

- Đơn giá nhân công: Do liên ngành Tài chính - Địa chính - Lao động TBXH thỏa thuận thống nhất theo chế độ tiền lương hiện hành.

Điều 2. Giao cho Sở Địa chính, Sở Tài chính Vật giá, Sở Lao động TBXH có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện theo quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Quang Vinh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.