• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/11/2000
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 2178/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2000
Uỷ ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2000

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét Tờ trình số 08/TTr-LNngày 03/11/2000 của liên ngành Sở Tài chính - Vật giá - Cục Thuế và Biên bản Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp thành phố và Uỷ ban nhân dân các huyện ngày 03/11/2000 về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2000,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2000 là 1.600đ/kg (một ngàn sáu trăm đồng một ki lô gam thóc) áp dụng trên phạm vi toàn thành phố và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 2. Giao Cục Thuế thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai và kiểm tra thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp thành phố và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Phạm Tiến Dũng

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.