• Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  24/04/2023

  10/05/2023

 • Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  24/04/2023

  10/05/2023

 • Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐNĐ..

  Về thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 32/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 33/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND

  Thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Kim Bảng

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 28/2022/NQ-HĐND

  Về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

  09/12/2022

  01/01/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.