• Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND

  Ban hành quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma tuý; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma tuý trên địa bản tỉnh Hà Nam

  06/07/2023

  16/07/2023

 • Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  06/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  24/04/2023

  10/05/2023

 • Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương

  24/04/2023

  10/05/2023

 • Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND

  Về việc bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  24/04/2023

  10/05/2023

 • Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND

  Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND

  Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Nam

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 34/2022/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

  09/12/2022

  01/01/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.