• Nghị quyết 26/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

  09/12/2022

  01/01/2023

 • Nghị quyết 37/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  09/12/2022

  20/12/2022

 • Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND

  Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  29/08/2022

  09/09/2022

 • Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

  04/08/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

  04/08/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND

  Về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023

  04/08/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam

  04/08/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Kiện Khê và thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm

  04/08/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND

  Quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi

  04/08/2022

  15/08/2022

 • Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND

  Về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023

  04/08/2022

  15/08/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.