Sign In

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Đặng Thanh Sơn