Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành Tài chính sang ngành Tài nguyên và Môi trường

___________________________

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển từ ngành tài chính sang ngành tài nguyên và môi trường:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất.

2. Các hồ sơ, tài liệu từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2008 bằng văn bản và dữ liệu dạng số, bao gồm: các hồ sơ, tài liệu về định giá đất và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến định giá đất; báo cáo thống kê về giá đất; các chương trình, đề tài, đề án, dự án về định giá đất.

3. Tổ chức làm công tác định giá đất (nếu có), cán bộ, công chức làm công tác định giá đất thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Phòng Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Điều 1 Quyết định này.

2. Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc thực hiện Điều 1 Quyết định này trước ngày 15 tháng 12 năm 2008.

3. Trong quá trình điều chuyển, phải đảm bảo hoạt động bình thường của công tác định giá đất ở các cấp.

4. Bộ Nội vụ điều chỉnh, bổ sung biên chế hành chính làm công tác định giá đất cho ngành tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ) trước ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng