• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/12/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 20/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

____

Số:  20/2012/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về quy định kinh phí bảo đảm cho công tác

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

________________

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

(Ngày 06/12 - 07/12/2012)

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2127/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp như sau:

 1. Đối tượng áp dụng:

 Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Mức chi cụ thể:

 a) Chi thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp: 300.000 đồng/lần (ý kiến tham gia bằng văn bản).

 b) Xây dựng đề cương chương trình; xét duyệt, thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề

- Xây dựng đề cương chương trình:

+ Xây dựng đề cương chi tiết của chương trình:  700.000 đồng/đề cương;

+ Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của chương trình: 1.200.000 đồng/chương trình.

- Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức xét duyệt kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

+ Chủ trì cuộc họp                                                  : 150.000 đồng/người/buổi;

+ Đại biểu được mời tham dự                                 :   100.000 đồng/người/buổi;

+ Bài tham luận                                                      : 250.000 đồng/bài viết;

+ Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa                               : 150.000 đồng/người/bài viết.

c) Chi xây dựng các chuyên đề của chương trình                                 : 250.000 đồng/chuyên đề.

d) Lấy ý kiến thẩm định chương trình:  250.000 đồng/bài viết.

đ) Xây dựng các báo cáo chương trình: 400.000 đồng/báo cáo.

e) Chi họp, góp ý nội dung đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật; chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký chương trình được thực hiện theo mức chi quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này.

g) Chi bồi dưỡng cho Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư  vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật: 25.000 đồng/giờ tư vấn.

f) Các mức chi khác để thực hiện chương trình thực hiện theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp gồm:

a) Ngân sách nhà nước cấp.

b) Đóng góp của các doanh nghiệp.

c) Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

2. Kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./.           

 

Nơi nhận:                                                                         

- UBTV Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;

- BTV Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;                                                                                        

- UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ tỉnh;                                                                            

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;       

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

 

Trần Xuân Lộc

 

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.