• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2022
UBND TỈNH HÀ TĨNH
Số: 07/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 2 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu

tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định

số 49/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 550/TTr-SKHĐT ngày 03/11/2021, Sở Nội vụ tại các Văn bản: số 2267/SNV-XDCQ&TCBC ngày 16/11/2021, số 2599/SNV-XDCQ&TCBC ngày 30/12/2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 484/BC-STP ngày 12/11/2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc: là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, là người đứng đầu Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phân cấp hoặc ủy quyền.

b) Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở, giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm thay Giám đốc Sở điều hành các hoạt động của Sở.

c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Phòng Tổng hợp;

Phòng Kinh tế ngành;

Phòng Thẩm định và giám sát đầu tư;

Phòng Đăng ký kinh doanh;

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư.

3. Biên chế công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, khối lượng công việc và nằm trong tổng số biên chế công chức của tỉnh, được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch biên chế công chức trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc; phân công, bố trí sắp xếp số lượng công chức, số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định hiện hành.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/02/2022.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Trọng Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.