• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/12/2022
UBND TỈNH HÀ TĨNH
Số: 34/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn

thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1699/TTr-SKHCN ngày 25/10/2022 (sau khi có Báo cáo thẩm định số 345/BC-STP ngày 24/10/2022 của Sở Tư pháp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=13/02/2015&eday=13/02/2015" target="_blank" title="06/2015/QĐ-UBND">01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy định tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND đã nộp tại Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa được giải quyết thì được bổ sung hồ sơ để thực hiện đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

 

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2022.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lê Ngọc Châu

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.