• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2023
UBND TỈNH HÀ TĨNH
Số: 27/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 2 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 262/BQLDAKV-TCTH ngày 26/4/2023; Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 807/SNV-XDCQ&TCBC ngày 08/5/2023 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 114/BC-STP ngày 18/4/2023; trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên UBND tỉnh (lấy Phiếu biểu quyết qua Hệ thống TD).

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Võ Trọng Hải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.