• Quyết định 20/2024/QĐ-UBND

  Định giá tối đa dịch vụ sử dụng Cảng Du lịch xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

  10/07/2024

  25/07/2024

 • Quyết định 19/2024/QĐ-UND

  Về việc ban hành Quy định về số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bìn

  03/07/2024

  15/07/2024

 • Quyết định 18/2024/QĐ-UBND

  Quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

  01/07/2024

  11/07/2024

 • Nghị quyết 401/2024/NQ-HĐND

  Sửa đổi một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ ngồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/06/2024

  08/07/2024

 • Nghị quyết 396/2024/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình quy định một số chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/06/2024

  08/07/2024

 • Nghị quyết 395/2024/NQ-HĐND

  Sửa đổi khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 259/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hoà Bình quy định nội dung và mức chi thực hiện Dự án giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/06/2024

  08/07/2024

 • Nghị quyết 394/2024/NQ-HĐND

  Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/06/2024

  08/07/2024

 • Nghị quyết 392/2024/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữ bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

  28/06/2024

  08/07/2024

 • Nghị quyết 386/2024/NQ-HĐND

  Quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

  28/06/2024

  08/07/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.