• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 13/01/2023
UBND TỈNH HÒA BÌNH
Số: 69/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 13 tháng 1 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

đã hết hiệu lực thi hành

---------------

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP,       ngày 10/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hết hiệu lực thi hành, gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ (Danh mục 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi hành một phần (Danh mục 2).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Danh mục 1

 

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân đã hết hiệu lực thi hành toàn bộ

(Kèm theo Quyết định số  69  /QĐ-UBND ngày  13/01/2023

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

------------------------

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Quy định nội dung định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án nhóm C quy mô nhỏ theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại

Nghị quyết số 123/2022/ NQ-HĐND ngày 04/5/2022

14/5/2022

2

Nghị quyết

219/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019

Quy định việc thưởng vượt dự toán thu điều tiết đối với khoản thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ tài sản

Thay thế tại Nghị quyết số 144/2022/ NQ-HĐND ngày 15/7/2022

25/7/2022

3

Nghị quyết

129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009

Quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện, hỗ trợ cán bộ đi học, hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

Được thay thế, bãi bỏ tại các văn bản:

- Nghị quyết số 217/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022;

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/8/2016;

- Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 14/7/2014;

-  Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012;

- Nghị quyết 116/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

 

 

 

19/12/2022

 

 

 

 

04/8/2016

 

 

 

16/7/2014

 

 

 

29/7/2012

 

 

 

01/01/2019

 

 

4

Quyết định

 22/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

Tỷ lệ phần trăm (% ) giá đất để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022

20/01/2022

5

Quyết định

14/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">14/2016/QĐ-UBND ngày 04/5/2016

Bổ sung Quyết định số 22/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về tỷ lệ phần trăm (% ) giá đất để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

6

Quyết định 

02/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">02/2020/QĐ-UBND ngày 06/3/2020

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh

Thay thế tại Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022

25/01/2022

7

Quyết định 

22/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">22/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016

Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình

Thay thế tại Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 06/5/2022

20/5/2022

8

Quyết định

38/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">38/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018

Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  21 /2022/QĐ-UBND ngày

29/6/ 2022

15/7/2022

9

Quyết định 

52/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">52/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  26 /2022/QĐ-UBND ngày

23/8/2022

05/9/2022

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

10

Nghị quyết

111/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thay thế tại Nghị quyết số 211/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022

19/12/2022

11

Quyết định

48/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019

Quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  20 /2022/QĐ-UBND ngày

22/6/2022

05/7/2022

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

12

Nghị quyết

41/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang làm công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Được thay thế tại Nghị quyết số 167/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022

25/7/2022

13

Quyết định

06/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">06/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  22 /2022/QĐ-UBND ngày

07/7/2022

 

20/7/2022

14

Quyết định

29/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">29/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021

Sửa đổi Điều 4, Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2016/Q%C4%90-UBND.&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">06/2016/QĐ-UBND

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

15

Quyết định

 28/2015/Q%C4%90-UBND%C2%A0&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">28/2015/QĐ-UBND  ngày 28/9/2015

Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 06/5/2022

20/5/2022

 

 

 

 

 

 

16

Quyết định  

41/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">41/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">28/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

17

Quyết định

10/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">10/2020/QĐ-UBND ngày 16/6/2020

Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Thay thế tại Quyết định số  23 /2022/QĐ-UBND ngày

13/7/2022

01/8/2022

18

Quyết định

52/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019

ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  32 /2022/QĐ-UBND ngày

15/9/2022

26/9/2022

LĨNH VỰC DÂN TỘC

19

Quyết định

16/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">16/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015

Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022

20/6/2022

20

Quyết định

42/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">42/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Sửa đổi, bổ sung mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">16/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

LĨNH VỰC NỘI VỤ, TƯ PHÁP; LĨNH VỰC KHÁC

21

Quyết định

19/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016

Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  19 /2022/QĐ-UBND ngày

08/6/2022

22/6/2022

22

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND ngày 28/12/2021

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thay thế tại Quyết định số 86/2021/QĐ-UBND ngày

28/12/2021

10/01/2022

23

Quyết định

43/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">43/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  35 /2022/QĐ-UBND ngày

16/9/2022

29/9/2022

24

Quyết định

43/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">43/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Đã bị thay thế tại Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022

10/01/2023

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

25

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018

Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Bãi bỏ tại Quyết định số  29 /2022/QĐ-UBND ngày

31/8/ 2022

 

10/9/2022

26

Quyết định  

07/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">07/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016

về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Thay thế tại Quyết định số  33 /2022/QĐ-UBND ngày

15/9/2022

 

26/9/2022

27

Quyết định

36/2021/Q%C4%90-UBND,&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">36/2021/QĐ-UBND, ngày 05/8/2021

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 07/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

28

Quyết định 

09/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">09/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

Thay thế tại Quyết định số  34 /2022/QĐ-UBND ngày

15/9/2022

 

26/9/2022

29

Quyết định 

39/2021/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">39/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền  hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1" target="_blank">09/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

             

 

 

 

Danh mục 2

 

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân đã hết hiệu lực thi hành một phần

(Kèm theo Quyết định số   69      /QĐ-UBND ngày    13   /01/2023

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

---------------

 

 

Tên  loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Quyết định

30/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

khoản 3, Điều 3; Phụ lục I, II, III và IV

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022

20/01/2022

2

Quyết định

47/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân tỉnh về việc ban hành “bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Số thứ tự 18, 19 Mục I , số thứ tự 3, Mục III; thứ tự số 3 Mục V, số thứ tự 11, 14 Mục IV; số thứ tự 3 Mục V, số thứ tự 2 Mục VII, số thứ tự 12 Mục IX Phụ lục số IV

Đã được sửa đổi, bổ sung  tại  Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022

01/3/2022

3

Quyết định

44/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp thuộc ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo

Khoản 2 Điều 3 Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022

20/9/2022

4

Quyết định

05/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình

Điều 4 Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 23/11/2022

05/12/2022

LĨNH VỰC NỘI VỤ

5

Quyết định

05/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khoản 1 Điều 3; khoản 1 Điều 5; khoản 2, khoản 3, khoản 7 Điều 7 Chương II

Đã được sửa đổi, bổ sung  tại  Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022

22/6/2022

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

6

Quyết định

54/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khoản 3 Điều 2; Điểm b, khoản 6 Điều 2; Khoản 2 Điều 5 Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung  tại  Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 06/1/2022

31/1/2022

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN; LĨNH VỰC KHÁC

7

Quyết định

12/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khoản 3 Điều 1; khoản 4 Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7 Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 08/6/2022

20/6/2022

8

Quyết định

23/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

- Điểm a, điểm b khoản 2 Điều 8; khoản 5 Điều 8; - Thay cụm từ “Sở Ngoại vụ” thành “Văn phòng UBND tỉnh” tại các điểm đ, Khoản 1 và các điểm c, d, đ, e, g và h, Khoản 2 Điều 8 của Quy chế.

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 14/11/2022

25/11/2022

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

9

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Bãi bỏ khoản 3 Điều 2, các Điều 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 17, khoản 1 Điều 18, Điều 20, khoản 2 Điều 22, các quy định có liên quan đến dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 19 Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 15/9/2022

01/10/2022

10

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 7 của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

 

Nội dung quy định đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường tại Điều 1

LĨNH  VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

11

Quyết định

51/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khoản 7 Điều 2; Điều 5; Điều 6; Điều 9; Điều 10; khoản 1 Điều 11; điểm c khoản 2 Điều 12; Điều 16; điêm a khoản 1 Điều 18; Điều 20; khoản 2 Điều 24; Điều 25; khoản 2 Điều 34; khoản 1, khoản 2 Điều 35 Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022

15/11/2022

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

12

Quyết định

22/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Khoản 16, Điều 2; Khoản 3, Điều 5; Điều 6; Điều 10; Điều 11, Điều 13, Điều 25, Điều 26 Quy định kèm theo

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022

01/12/2022

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

13

Quyết định

Quyết định số 26/2014/QĐUBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn mức đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ, suất tái định cư tối thiểu

- Tên gọi quy định;

- Khoản 1 Điều 1;

- Tiêu đề Chương II.

- Điều 3; Điều 4; khoản 2 Điều 6; khoản 1 Điều 9

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình

15/3/2022

14

Quyết định

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014 quy đinh hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở cho hộ gia đình, hạn mức giao đất chưa sử dung cho hô ̣gia đinh, cá nhân để sản xuất nông nghiêp, lâm nghiệp,  nuôi trồng thủy sản

Khoản 2, khoản 3 Điều 8

15

Quyết định

Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 năm 01 năm 2017 của Chính phủ

- Điều 1; Điều 3

 

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.