• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2023
UBND TỈNH HÒA BÌNH
Số: 03/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 13 tháng 1 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

-----------

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

          Căn cứ Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp        nước sạch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 662/TTr-STC ngày 27 tháng 12 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về:

a) Phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo khoản 2, Điều 20, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

b) Phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo khoản 2, Điều 21, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch;      đơn vị sự nghiệp công lập được giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

b) Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Điều 2. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung thuộc cấp tỉnh quản lý có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý, xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản.

2. Sở Xây dựng quyết định đối với tài sản cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị thuộc cấp tỉnh quản lý có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý, xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thuộc phạm vi quản lý có giá trị nguyên giá theo sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý, xử lý dưới 05 tỷ đồng/01 đơn vị tài sản.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại Quyết định này căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về Quyết định của mình.

2. Các nội dung về thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh không phân cấp tại quyết định này thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các    quy định được viện dẫn trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế, bãi bỏ thì áp dụng theo quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới.

3. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh vướng mắc yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2023.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;         Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Khánh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.