• Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  25/04/2024

  15/05/2024

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  19/04/2024

  29/04/2024

 • Nghị quyết 452/2023/NQ-HĐND

  Quy định về việc không thu một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2030.

  11/04/2024

  01/05/2024

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất; xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

  10/04/2024

  20/04/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  02/04/2024

  15/04/2024

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  12/03/2024

  22/03/2024

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên

  08/03/2024

  20/03/2024

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên

  08/03/2024

  20/03/2024

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, quy trì hệ thống thông tin, chia sẽ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  05/02/2024

  20/02/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.