• Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  26/04/2023

  05/05/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

  20/04/2023

  01/05/2023

 • Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 77/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Công chứng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  18/04/2023

  28/04/2023

 • Nghị quyết 344/2023/NQ-HĐND

  Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

  22/03/2023

  03/04/2023

 • Nghị quyết 345/2023/NQ-HĐND

  Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  22/03/2023

  01/07/2023

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBDN ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh Bãi bỏ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất ở; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; công nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở) cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  17/03/2023

  01/04/2023

 • Quyết định 04/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  23/02/2023

  05/03/2023

 • Quyết định 03/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án pháp luật hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/02/2023

  01/03/2023

 • Quyết định 02/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  20/02/2023

  01/03/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.