• Nghị quyết 385/2023/NQ-HĐND

  Quy định việc hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học khi được tuyển dụng vào các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  21/07/2023

  01/08/2023

 • Nghị quyết 383/2023/NQ-HĐND

  Quy định về hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển công tác giai đoạn 2023-2026

  06/07/2023

  20/07/2023

 • Nghị quyết 380/2023/NQ-HĐND

  Quy định nội dung chi và mức chi Giải báo chí Nguyễn Văn Linh

  06/07/2023

  18/07/2023

 • Quyết định 12/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở; điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất; xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  05/07/2023

  05/07/2023

 • Quyết định 11/2023/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp đối với 09 ngành, nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  22/06/2023

  01/07/2023

 • Quyết định 10/2023/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn giao thông vận tải trực thuộc Sở Giao thông vận tải

  01/06/2023

  10/06/2023

 • Nghị quyết 363/2023/NQ-HĐND

  Quy định định mức phân bổ và nội dung chi, định mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  10/05/2023

  01/06/2023

 • Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  26/04/2023

  05/05/2023

 • Quyết định 08/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

  20/04/2023

  01/05/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.