• Quyết định 23/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  29/12/2023

  01/01/2024

 • Quyết định 22/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  28/12/2023

  10/01/2024

 • Quyết định 21/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  08/12/2023

  20/12/2023

 • Nghị quyết 430/2023/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  07/12/2023

  20/12/2023

 • Nghị quyết 440/2023/NQ-HĐND

  Về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

  07/12/2023

  07/12/2023

 • Nghị quyết 432/2023/NQ-HĐND

  Quy định về chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện ma túy; chính sách hỗ trợ đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/12/2023

  01/01/2024

 • Nghị quyết 412/2023/NQ-HĐND

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

  07/12/2023

  07/12/2023

 • Nghị quyết 439/2023/NQ-HĐND

  Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/12/2023

  01/01/2024

 • Nghị quyết 431/2023/NQ-HĐND

  Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  07/12/2023

  07/12/2023

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.