• Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

  10/05/2022

  20/05/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 14/2022/QĐ-UBND

  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương.

  10/05/2022

  20/05/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2022/QĐ-UBND

  ban hành Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

  09/05/2022

  20/05/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 190/2021/NQ-HĐND

  quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025.

  26/04/2022

  10/05/2022

 • Nghị quyết 189/2021/NQ-HĐND

  quy định nội dung chi và mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  26/04/2022

  06/05/2022

 • Quyết định 12/2022/QĐ-UBND

  ban hành Quy định phân cấp quản lý và phân công nhiệm vụ về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  15/04/2022

  25/04/2022

 • Quyết định 11/2022/QĐ-UBND

  v/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng y tế

  08/04/2022

  20/04/2022

 • Quyết định 10/2022/QĐ-UBND

  V/v quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động

  08/04/2022

  20/04/2022

 • Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về việc rà soát, công bố công khai, lấy ý kiến và giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất công thành dự án độc lập để đấu giá quyền sử dụng đất

  18/03/2022

  01/04/2022

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.