Sign In

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ

________________________

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

Căn cứ Nghị quyết số 96/1999/NQ-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15-12-1999;

Căn cứ biên bản bầu cử tại phiên họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ,

QUYẾT NGHỊ:

 1. Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Giang, nhiệm kỳ 1999 – 2004:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Ông Nguyễn Quang Bạ.

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện: Ông Nguyễn Văn Ninh.

2. Hội đồng nhân dân huyện Tiên Lữ và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch thường trực

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách