• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/1995
UBND TỈNH VĨNH PHÚ
Số: 970/1995/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 6 tháng 6 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

Về việc chuyển nhiệm vụ định canh định cư từ

Sở LĐ - TBXH quản lý sang Sở Nông Lâm nghiệp quản lý.

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 21-6-1995.

Căn cứ NĐ 26/CP ngày 17-4-1995 của Chính phủ về việc điều chuyển một số nhiệm vụ từ Bộ Lao động - Thương binh xã hội sang các bộ có liên quan.

Xét tình hình thực tế công tác định canh định cư của tỉnh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển giao nhiệm vụ định canh, định cư từ Sở Lao động - Thương binh xã hội quản lý sang Sở Nông - Lâm nghiệp quản lý.

Điều 2: Sở Lao động - Thương binh xã hội có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tổ chức làm nhiệm vụ nói trên, bao gồm: cán bộ, nhân viên; tiền lương công chức, viên chức theo từng ngạch, bậc; hồ sơ, tài liệu; nguyên trạng cơ sở vật chất và trang thiết bị đang sử dụng sang Sở Nông Lâm quản lý cùng với việc bàn giao các nội dung đã ghi tại Quyết định số 784/QĐ-UB ngày 13 tháng 05 năm 1995 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển giao nhiệm vụ di dân, phát triển kinh tế mới và chương trình nước sinh hoạt nông thôn từ Sở Lao động - thương binh xã hội sang Sở Nông Lâm nghiệp quản lý, xong trước ngày 30/ 06/ 1995.

Điều 3: Các ông: Chánh văn phòng, UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Lao động - thương binh xã hội, Nông - Lâm nghiệp, Tài chính - vật giá, Tổ chức chính quyền căn cứ quyết định thực hiện. 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Lâm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.