• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2000
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 16/2000/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 28 tháng 1 năm 2000

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ HAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21-6-1994;

 - Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1999 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2000; thuyết trình của các Ban và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 1999; những mục tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2000 và nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

 I. VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 1999

 Năm 1999, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch, với tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,5%. Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực đạt 55,4 vạn tấn. Giá trị sản lượng công nghiệp trên địa bàn tăng 94,6% so với năm 1998; tỷ suất sinh giảm 0,07%. Sự nghiệp văn hóa giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác có nhiều tiến bộ. Chăm lo tốt hơn đến các gia đình chính sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng trong điều hành, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp, sự nỗ lực thực hiện của các ngành, các đoàn thể và toàn thể nhân dân trong tỉnh về kết quả trên.

Tuy nhiên, tỉnh ta vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn, thử thách: Nền kinh tế chưa có tích lũy, hiệu quả sản xuất thấp; cơ cấu đầu tư còn những mặt chưa hợp lý; Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có mặt còn bức xúc; hiệu quả của việc thực hiện chống lãng phí, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm còn hạn chế; Việc quản lý và sử dụng đất đai còn vi phạm; Các tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nhiều trường hợp không đúng qui định; số lao động thiếu việc làm còn nhiều.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2000

 Là năm cuối của kế hoạch 5 năm, năm chuyển giao thế kỷ, có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, mục tiêu chủ yếu của năm 2000 là tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới nhằm phát triển kinh tế toàn diện, có tốc độ tăng trưởng nhanh, có hiệu quả kinh tế cao và vững chắc hơn; Cải thiện hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Thực hiện tốt các chính sách xã hội; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ cương xã hội.

 Những mục tiêu chủ yếu năm 2000 là:

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng trên 10%;

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng tư 4 – 4,5%;

- Giá trị tổng sản lượng công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tăng trên 20%;

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng trên 15%;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 30 triệu USD;

- Tỷ lệ hộ nghèo 7,5%;

- Tỷ lệ phát triển dân số 1,2%.

 III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Về kinh tế:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế để vừa có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh vừa có hiệu quả kinh tế cao.

Trong sản xuất nông nghiệp cần tập trung giải quyết chủ động về vấn đề giống cây con có năng suất cao, chất lượng tốt; bảo đảm chủ động tưới tiêu và chú trọng thực hiện mục tiêu gieo trồng cây vụ đông.

Sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị làm ăn có hiệu quả mở rộng sản xuất phát triển; chăm lo đàu tư, giúp đỡ hướng dẫn kinh tế Hợp tác xã cho phù hợp với yêu cầu đổi mới.

Khuyến khích các thành phần kinh tế, mọi cá nhân đầu tư vốn, tìm thị trường để sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng phát triển công nghiệp chế biến. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái.

Triệt để tận dụng và khai thác tiềm năng về thương mại dịch vụ để có bước phát triển tốt hơn.

Mở rộng quan hệ đối ngoại; Nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp, nông sản để đẩy mạnh xuất khẩu; Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh nhà.

Có biện pháp tích cực ngăn chặn, khắc phục, giải quyết kịp thời những tồn tại trong việc quản lý và sử dụng đất đai, nhất là ở cơ sở; Tăng cường kiểm tra, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả, đúng pháp luật.

2. Về văn hóa – xã hội:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thuộc các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, văn hóa – xã hội, y tế, thể dục thể thao.

Quan tâm giáo dục mầm non và bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia; Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm trong các nhà trường; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các ngành học, cấp học.

Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng; Tổ chức tốt việc kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2000.

Nâng cao chất lượng phát thanh truyền hình, báo chí phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc đối với những hành vi xâm phạm nhân phẩm và xâm phạm quyền trẻ em.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình tạo việc làm cho người lao động, chương trình xóa đói giảm nghèo. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công với cánh mạng. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách xã hội.

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện sách nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh trong các bệnh viện. Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế chặt chẽ, đúng chế độ và có hiệu quả. Mở rộng diện tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Đẩy mạnh giáo dục truyền thông dân số; bảo đảm tốt các dịch vụ kỹ thuật trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.

3. Về nhiệm vụ an ninh – quốc phòng:

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác tuyển quân năm 2000.

4. Nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp:

Đẩy mạnh thực hiện cải cách từng bước nền hành chính, sắp xếp, bố trí, phân công hợp lý cán bộ công chức nhà nước. Tăng cường tuyên truyền và phổ biến sâu rộng để nhân dân nắm vững và thực hiện pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân; Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài. Có biện pháp kiên quyết chống lãng phí, cửa quyền, tham nhũng, buôn lậu. Củng cố nâng cao hiệu lực các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Cải tiến lề lối làm việc, xóa bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, tạo điều kiện để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện và định kỳ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi nhân dân, cán bộ, công chức nhà nước, lực lượng vũ trang trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, thực hành tiết kiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2000.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII – kỳ họp thứ hai thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2000.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Phách

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.