• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2011
HĐND TỈNH HƯNG YÊN
Số: 219/2010/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên, ngày 13 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 196/TTr-HĐND ngày 01/12/2010 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2011; ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011

(Có nội dung chương trình giám sát kèm theo).

Điều II. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, điều hoà phân công các Ban của HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát theo quy định.

2. Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh được trưng dụng cán bộ của các cơ quan, đơn vị có chuyên môn sâu đối với từng nội dung giám sát làm thành viên Đoàn giám sát.

3. Đoàn giám sát có trách nhiệm xây dựng cụ thể nội dung, chương trình, phương thức, thời gian và đơn vị chịu sự giám sát đối với từng nội dung giám sát. Kết thúc mỗi cuộc giám sát có thông báo kết luận giám sát gửi đại biểu HĐND tỉnh và cơ quan, đơn vị hữu quan.

4. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát, đồng thời thực hiện nghiêm túc các kiến nghị giám sát.

5. Tổng hợp kết quả giám sát báo cáo tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XIV - Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

 

 

 

NỘI DUNG GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 219/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của HĐND tỉnh )

 

I. Về lĩnh vực kinh tế:

1. Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh khoá XIV về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2011 ở các cấp chính quyền địa phương.

2. Thực hiện đề án đầu tư nâng cấp bệnh viện tuyến huyện và đa khoa khu vực.

3. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ năm 2009 đến năm 2011. Trong đó thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn hoãn thu nộp một số sắc thuế và chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay nhằm thúc đẩy sản xuất, chống suy giảm kinh tế.

4. Tình hình vi phạm và xử lý những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai từ năm 2009 đến năm 2011.

5. Giám sát việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường từ năm 2009 - 2011.

II. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

1. Giám sát việc mua, cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng chính sách xã hội từ năm 2009 đến 2011.

2. Về tuyển dụng, sử dụng, điều động viên chức ngành y tế. Kết quả thực hiện chính sách thu hút Bác sỹ, Dược sỹ đại học về tỉnh công tác 

3. Hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn từ năm 2009 đến 2011.

4. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó có Luật Bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp phục vụ cuộc bầu cử năm 2011.

III. Về lĩnh vực xây dựng chính quyền, bảo vệ pháp luật:

1. Thực hiện Luật Bầu cử  ĐBQH và HĐND các cấp trong cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và HĐND các cấp năm 2011.

2. Tình hình chấp hành án hình sự và thực hiện các chính sách pháp luật đối với phạm nhân tại trại tạm giam.

3. Thực hiện chính sách pháp luật về Công an xã.

4. Thực hiện cải cách hành chính (Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ở các cấp chính quyền địa phương).

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.