• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/12/1995
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 852-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 28 tháng 12 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  -Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
  -Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
  -Căn cứ Nghị định số 73/CP, ngày 1 tháng 11 năm 1995, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,Nghị định 74/CP, ngày 1 tháng 11 năm 1995, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp; Nghị định số 75/CP, ngày 1 tháng 11 năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  -Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, và ý kiến các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập và giải thể một số Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây:

1. Thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các tổ chức quản lý Nhà nước hiện có về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi để giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý Nhà nước về Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn.

2. Thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Uỷ ban Kế hoạch và tổ chức làm công tác hợp tác đầu tư ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Giải thể sở Điện lực ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao chức năng quản lý Nhà nước về Điện cho Sở Công nghiệp, phần sản xuất kinh doanh về điện thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

Điều 2. Thành lập một số phòng thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện, quận và tương đương cấp huyện sau đây:

1. Thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các tổ chức quản lý Nhà nước hiện có về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi.

2. Thành lập Phòng kế hoạch và đầu tư quận, huyện trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các tổ chức hiện có về kế hoạch và đầu tư.

Điều 3. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp với các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể việc ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế các tổ chức nói trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây bao gồm cả các quy định của Uỷ ban nhân dân địa phương trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Phan Văn Khải

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.