Sign In

Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Tuân