• Hiệu lực: Còn hiệu lực
UBND TỈNH KHÁNH HÒA
Số: 01/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 17 tháng 1 năm 2022

Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Tuân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.