• Chỉ thị 14/2008/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  24/03/2008

  03/04/2008

 • Chỉ thị 14/2008/CT-UBND

  Về việc tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  14/03/2008

  24/03/2008

 • Chỉ thị 142/HD-STNMT

  V/v lập trích lục bản đồ địa chính và trích đo địa chính khu đất; chỉnh lý biến động trên bản đồ để thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang . trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

  02/11/2007

  02/11/2007

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.