• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2022
UBND TỈNH KIÊN GIANG
Số: 06/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiên Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

__________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 95/TTr-SNV ngày 23 tháng 02 năm 2022 dự thảo Quyết định quy định phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về phân cấp quản lý đối với công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là công chức cấp xã) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng.

a) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

1. Lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội ngũ công chức cấp xã.

2. Tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ và Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Quyết định tiếp nhận, điều động và bố trí chức danh công chức cấp xã theo quy định của Chính phủ và theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Quyết định cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

5. Quyết định xếp lương và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức cấp xã.

6. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với công chức cấp xã.

7. Thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định về công chức cấp xã.

8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

9. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện, thành phố.

10. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc nhận xét, đánh giá công chức cấp xã hàng năm; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức cấp xã.

11. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn

1. Trực tiếp quản lý và sử dụng, phân công nhiệm vụ công chức cấp xã, nhận xét, đánh giá hàng năm đối với công chức cấp xã.

2. Thực hiện chế độ, chính sách, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, tạo nguồn đối với công chức cấp xã.

3. Quyết định khen thưởng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng công chức cấp xã theo quy định.

4. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với công chức cấp xã.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức cấp xã theo quy định của pháp luật.

6. Thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

7. Lập và quản lý hồ sơ công chức cấp xã.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 và thay thế Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lâm Minh Thành

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.