Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Số ký hiệu 4619/VBHN-BTP Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 12/06/2013 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích 367 + 368 - năm 2013
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.