• Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05/04/2024

  20/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 11/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  28/03/2024

  10/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 10/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của Ủy ban nhân dântỉnh

  27/03/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 09/2024/QĐ-UBND

  Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  27/03/2024

  15/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 171/QĐ-UBND

  V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Lai Châu trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

  27/02/2024

  27/02/2024

 • Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  02/02/2024

  19/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30/01/2024

  15/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25/01/2024

  05/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuấttrong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/01/2024

  05/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.