• Quyết định 08/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  02/02/2024

  19/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 07/2024/QĐ-UBND

  Quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  30/01/2024

  15/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 06/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  25/01/2024

  05/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 05/2024/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuấttrong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  23/01/2024

  05/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 04/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  17/01/2024

  01/02/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 03/2024/QĐ-UBND

  Quy định Danh mục loài cây sinh trưởng nhanh, cây sinh trưởng chậm; cây mục đích, cây phi mục đích đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  16/01/2024

  01/02/2024

 • Quyết định 40/QĐ-UBND

  V/v công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2023

  11/01/2024

  11/01/2024

 • Quyết định 02/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tiểu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  10/01/2024

  25/01/2024

 • Quyết định 01/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  04/01/2024

  18/01/2024

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.