Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Qui định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý

đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

_____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Pháp lệnh Chống tham nhũng ngày 26/2/1998;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Qui định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (Bà): Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ có liên quan, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Đào Đình Bình

(Đã ký)

 


QUY ĐỊNH

Trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo,

sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

(Ban hành hành kèm theo Quyết định số 4480/2002/QĐ-BGVT ngày 31 tháng 12 năm 2002

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

____________________

 

Chương 1:

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Qui định này xác định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2. Qui định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong phạm vi toàn quốc.

Qui định này không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân qui định tại khoản 2, Điều 1 gồm:

1. Bộ Giao thông vận tải thống nhất quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

Cục Đường bộ Việt Nam được Bộ Giao thông vận tải uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe trong phạm vi toàn quốc.

Các Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) chịu trách nhiệm quản lý đào tạo sát hạch, cấp Giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ có cơ sở đào tạo lái xe, Trung tâm sát hạch lái xe trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp tổ chức thực hiện quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe trong phạm vi địa phương, ngành.

3. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp cơ sở đào tạo lái xe.

4. Đơn vị trực tiếp đào tạo, sát hạch lái xe và Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch lái xe.

5. Cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe:

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2 của Qui định này phải tuân thủ các qui định của văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe, qui định của văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và tuân thủ Qui định này.

Chương 2:

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải.

1. Rà soát bổ sung, sửa đổi kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

2. Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe:

a. Tổng kiểm tra định kỳ sau 2 năm;

b. Kiểm tra định kỳ hàng năm;

c. Kiểm tra đột xuất.

Điều 5. Trách nhiệm của Cục Đường bộ Việt Nam

1. Chủ trì soạn thảo và chịu trách nhiệm chính về nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

2. Tổ chức đào tạo sát hạch viên trong phạm vi toàn quốc đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.

3. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong toàn quốc theo tiêu chuẩn.

4. Trực tiếp quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe cho các đối tượng được Bộ Giao thông vận tải giao; có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa vi phạm, tiêu cực xẩy ra.

5. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Lao động, Thanh tra Bộ triển khai tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe theo qui định; khi phát hiện có sai phạm phải xử lý kịp thời theo thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính).

1. Trực tiếp quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cho các đối tượng được giao trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định

2. Kiểm tra, xác định chính xác tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ, chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe thuộc quyền quản lý, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô.

3. Cấp Giấy phép đào tạo lái xe mô tô theo uỷ quyền của Cục Đường bộ Việt Nam.

4. Thanh tra, kiểm tra cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch, Ban quản lý sát hạch lái xe. Có biện pháp ngăn chặn vi phạm, tiêu cực trong việc bảo đảm nội dung, chương trình đào tạo; thu chi học phí, phí sát hạch cấp Giấy phép lái xe sai qui định; mua, bán Giấy phép lái xe; xử lý kịp thời vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan chức năng xử lý.

5. Báo cáo kịp thời vi phạm của sát hạch viên do Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) quản lý để Cục Đường bộ Việt Nam xét, thu hồi Thẻ sát hạch viên.

6. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe theo quy hoạch và đúng tiêu chuẩn ngành.

Điều 7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở đào tạo lái xe.

1. Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) thực hiện quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe theo đúng qui định.

2. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe thuộc quyền quản lý và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

3. Tổ chức thực hiện việc xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe theo qui định.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ có cơ sở đào tạo lái xe

1. Chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe thực hiện đúng qui định của pháp luật.

2. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo lái xe thuộc quyền quản lý; xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở đào tạo lái xe.

1. Có biện pháp đầu tư và chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập theo đúng qui định.

2. Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở tuyển chọn cán bộ nhân viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện công việc được giao.

3. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc cơ sở đào tạo lái xe thực hiện theo đúng qui định; xử lý kịp thời vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe

1. Tuyển sinh phải bảo đảm độ tuổi qui định, kiểm tra về ngoại hình so với Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế đã cấp.

2. Tổ chức đào tạo mới, bổ túc nâng hạng lái xe đúng chương trình, giáo trình đào tạo do Bộ Giao thông vận tải ban hành; đúng lưu lượng, hạng đào tạo, địa điểm, thời hạn theo Giấy phép đào tạo lái xe.

3. Bảo đảm chất lượng đào tạo, tổ chức thi kiểm tra và cấp Chứng chỉ đào tạo theo đúng qui định.

4. Bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn giáo viên.

5. Duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, học tập.

6. Có chế độ tự kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thời gian học tập của học viên.

7. Lưu giữ hồ sơ các khoá đào tạo đầy đủ theo qui định.

8. Có biện pháp quản lý ngăn chặn sai phạm trong tuyển sinh, giảng dạy, thi, cấp Chứng chỉ đào tạo, thu, sử dụng học phí.

Điều 11. Trách nhiệm của Trung tâm sát hạch lái xe

1. Duy trì, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị chấm điểm theo qui định, bảo đảm kỳ sát hạch đạt kết quả chính xác.

2. Phối hợp với các cơ sở đào tạo, Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch lái xe bảo đảm cho việc ôn luyện, sát hạch lái xe được thuận tiện, đúng kế hoạch.

3. Bảo đảm an toàn cho kỳ sát hạch lái xe.

4. Thu, sử dụng phí sát hạch đúng qui định.

5. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ sát hạch.

Điều 12. Trách nhiệm của Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch lái xe

1. Tổ chức, kiểm tra, giám sát để kỳ sát hạch lái xe được thực hiện theo đúng qui định.

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan; vi phạm của sát hạch viên trong kỳ sát hạch;

3. Xử lý kịp thời các vi phạm quy chế sát hạch theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Điều 13. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

1. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp đổi Giấy phép lái xe trong phạm vi toàn quốc.

2. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe theo thẩm quyền.

Điều 14. Trưởng ban Quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.

1. Tham mưu cho Cục trưởng ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức kiểm tra công tác quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe trong phạm vi toàn quốc.

2. Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe; tổ chức kỳ sát hạch lái xe đối với cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe và đối tượng Cục được giao quản lý theo đúng qui định.

3. Xây dựng chương trình, tổ chức tập huấn, cấp Chứng chỉ sát hạch cho sát hạch viên trong phạm vi toàn quốc; trực tiếp quản lý sát hạch viên thuộc Ban quản lý sát hạch cấp Cục.

4. Thực hiện chức năng Trưởng ban quản lý sát hạch cấp Cục.

Điều 15. Giám đốc Sở Giao thông vận tải (giao thông công chính) chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

1. Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe tại địa phương theo đúng qui định.

2. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm về quản lý đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe theo thẩm quyền.

3. Quản lý đội ngũ sát hạch viên cấp Sở.

Điều 16. Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (hoặc Trưởng Ban quản lý sát hạch) thuộc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

1. Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe; tổ chức kỳ sát hạch lái xe đối với cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe và đối tượng do Sở quản lý.

2. Tổ chức kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe tại địa phương theo đúng qui định.

3. Thực hiện chức năng Trưởng ban quản lý sát hạch cấp Sở.

Điều 17. Thủ trưởng cơ sở đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cấp trên trực tiếp.

1. Thực hiện đúng qui định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

2. Về mọi hoạt động và vi phạm xảy ra tại đơn vị.

Điều 18. Chủ tịch Hội đồng sát hạch, thành viên Hội đồng sát hạch, Tổ trưởng Tổ sát hạch lái xe chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch và Thủ trưởng trực tiếp

1. Thực hiện đúng nội quy, quy chế, quy trình sát hạch.

2. Tính chính xác, trung thực, khách quan của kỳ sát hạch.

3. Vi phạm của sát hạch viên trong kỳ sát hạch.

Điều 19. Sát hạch viên chịu trách nhiệm trước Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch và trước pháp luật.

1. Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng qui định.

2. Tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả chấm thi.

Điều 20. Giáo viên giảng dạy phải bảo đảm tác phong sư phạm trong khi giảng dạy và phải chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị

1. Giáo viên dạy lý thuyết phải có giáo án khi lên lớp; cập nhật đầy đủ các sổ sách quản lý; thực hiện đủ thời gian giảng dạy, theo đúng qui định về nội dung, chương trình, giáo trình.

2. Giáo viên dạy thực hành ngoài trách nhiệm như giáo viên lý thuyết phải có đầy đủ giấy tờ cho xe tập lái, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành lái xe của học viên.

Điều 21. Cán bộ, nhân viên làm công tác cấp, đổi Giấy phép lái xe chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị.

1. Thực hiện cấp Giấy phép lái xe theo đúng số lượng, danh sách do Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch bàn giao, bảo đảm thời gian qui định.

2. Thực hiện đổi Giấy phép lái xe theo đúng qui định về đối tượng, tiêu chuẩn và thời gian.

Điều 22. Cá nhân khác làm nhiệm vụ quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về kết quả công việc được phân công và về vi phạm của mình theo qui định của pháp luật.

Chương 3:

QUY ĐỊNH VỀ VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM

MỤC A: QUI ĐỊNH VỀ VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO,THỦ TRƯỞNG VÀ CÁ NHÂN TRONG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Điều 23. Qui định về vi phạm

1. Tuyển sinh không đúng tiêu chuẩn.

2. Không đủ biểu mẫu, sổ sách về quản lý đào tạo.

3. Giáo viên giảng dạy không đủ điều kiện qui định.

4. Thực hiện không đúng nội dung, chương trình, giáo trình, thời gian đào tạo

5. Tổ chức đào tạo ngoài cơ sở, liên doanh liên kết mà không được cấp có thẩm quyền cho phép.

6. Đào tạo quá lưu lượng, hạng lái xe qui định trong Giấy phép đào tạo lái xe

7. Không đào tạo nhưng vẫn cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên để sát hạch.

8. Gian dối để được cấp Giấy phép đào tạo lái xe.

9. Vi phạm nghiêm trọng các qui định về thu, sử dụng học phí đào tạo lái xe.

10. Không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn qui định của cơ sở đào tạo lái xe.

Điều 24. Hình thức xử lý vi phạm

1. Đối với cơ sở đào tạo

a. Đình chỉ tuyển sinh, ngừng đào tạo trong thời gian 3 tháng khi vi phạm một trong các qui định tại khoản 1, 2 , 3 và 4 của Điều 23;

b. Đình chỉ tuyển sinh, ngừng đào tạo trong thời gian 6 tháng khi vi phạm một trong các qui định tại khoản 5, 6 của Điều 23;

c. Thu hồi Giấy phép đào tạo lái xe khi vi phạm một trong các qui định tại khoản 7, 8, 9 và 10 của Điều 23.

2. Đối với Thủ trưởng cơ sở đào tạo

a. Khiển trách khi vi phạm khoản 1, 2 và 3 Điều 23;

b. Cảnh cáo khi vi phạm qui định tại khoản 4 Điều 23;

c. Cách chức khi vi phạm một trong các qui định tại khoản 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 23;

d. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị buộc thôi việc khi: vi phạm 02 trong số các khoản hoặc vi phạm nghiêm trọng 01 khoản qui định tại Điều 23.

3. Đối với cá nhân trong cơ sở đào tạo (trừ giáo viên được qui định riêng tại mục E)

a. Khiển trách khi vi phạm khoản 1, 2 Điều 23;

b. Chuyển công tác khác khi vi phạm qui định tại khoản 3 Điều 23;

c. Cảnh cáo khi vi phạm qui định tại khoản 4 Điều 23;

d. Hạ ngạch, bậc lương và chuyển công tác khác khi vi phạm một trong các qui định tại khoản 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 23.

đ. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị buộc thôi việc khi: vi phạm 02 trong số các khoản hoặc vi phạm nghiêm trọng 01 khoản qui định tại Điều 23.

MỤC B: QUI ĐỊNH VỀ VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH

Điều 25. Qui định về vi phạm

1. Để thành viên trong Hội đồng kỳ sát hạch và sát hạch viên bị kỷ luật ở mức cảnh cáo.

2. Để xẩy ra vi phạm khi thực hiện nội quy, quy chế, quy trình sát hạch.

3. Để mất an toàn trong kỳ sát hạch.

4. Thực hiện sai nội quy, quy chế, quy trình sát hạch.

5. Để xẩy ra vi phạm có tổ chức về nội quy, quy chế sát hạch.

6. Bao che cho những hành vi sai phạm, tiêu cực.

7. Đưa hoặc nhận hối lộ dưới mọi hình thức để làm sai lệch qui định.

Điều 26. Hình thức xử lý vi phạm

1. Bị khiển trách khi vi phạm một trong các qui định nêu tại khoản 1, 2 và 3 của Điều 25.

2. Bị cảnh cáo và không được làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng khi vi phạm một trong các qui định nêu tại khoản 4, 5 và 6 Điều 25.

3. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị hạ ngạch, bậc lương và chuyển công tác khác hoặc buộc thôi việc khi vi phạm qui định tại khoản 7 của Điều 25.

MỤC C: QUI ĐỊNH VỀ VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI TỔ TRƯỞNG TỔ SÁT HẠCH

Điều 27. Qui định về vi phạm

1. Để sát hạch viên trong kỳ sát hạch bị kỷ luật ở mức cảnh cáo.

2. Để xẩy ra tai nạn trong kỳ sát hạch.

3. Để sát hạch viên vi phạm nội quy, quy chế, quy trình sát hạch.

4. Bao che cho sát hạch viên vi phạm nội quy, quy chế, quy trình sát hạch.

5. Tổ chức sát hạch không đúng nội quy, quy chế, quy trình sát hạch.

6. Nhận hoặc đưa hối lộ dưới mọi hình thức để làm sai lệch qui định.

Điều 28. Hình thức xử lý vi phạm

1. Bị khiển trách khi vi phạm một trong các qui định nêu tại khoản 1, 2 và 3 của Điều 27.

2. Bị cảnh cáo và không được làm nhiệm vụ Tổ trưởng khi vi phạm một trong các qui định nêu tại khoản 4 và 5 của Điều 27.

3. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị hạ ngạch, bậc lương và chuyển công tác khác hoặc buộc thôi việc khi vi phạm qui định nêu tại khoản 6 của Điều 27.

MỤC D: QUI ĐỊNH VỀ VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI SÁT HẠCH VIÊN

Điều 29. Qui định về vi phạm

1. Không chấp hành sự phân công của Tổ trưởng Tổ sát hạch.

2. Tự ý làm những công việc không được phân công.

3. Làm việc riêng, uống rượu bia hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng trong khi làm nhiệm vụ sát hạch.

4. Chấm thi không chính xác.

5. Làm bài hộ, sửa bài cho thí sinh.

6. Cố ý chấm thi không chính xác.

7. Bao che cho hành vi vi phạm nội quy, quy chế sát hạch.

8. Để xẩy ra tai nạn trong khi sát hạch do nguyên nhân chủ quan.

9. Nhận hoặc đưa hối lộ dưới mọi hình thức để làm sai lệch qui định.

Điều 30. Hình thức xử lý vi phạm

1. Bị khiển trách khi vi phạm một trong các qui định nêu tại khoản 1, 2, 3 và 4 của Điều 29.

2. Bị cảnh cáo và thu hồi Thẻ sát hạch viên khi vi phạm một trong các qui định tại khoản 5, 6 ,7 và 8 của Điều 29.

3. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị hạ ngạch, bậc lương và chuyển công tác khác hoặc buộc thôi việc khi vi phạm qui định nêu tại khoản 9 Điều 29.

MỤC E: QUI ĐỊNH VỀ VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE

Điều 31. Qui định về vi phạm

1. Thiếu giáo án, không cập nhật đầy đủ sổ sách quản lý.

2. Không giữ đúng phong cách sư phạm.

3. Không bảo đảm đủ thời gian đào tạo, nội dung, chương trình giảng dạy theo qui định.

4. Để xảy ra tai nạn trong khi dạy thực hành lái xe.

5. Đưa hoặc nhận hối lộ dưới mọi hình thức để làm sai lệch qui định.

Điều 32. Hình thức xử lý vi phạm

1. Bị khiển trách khi vi phạm một trong các qui định nêu tại khoản 1, 2 của Điều Điều 31.

2. Bị cảnh cáo khi vi phạm một trong các qui định nêu tại khoản 3, 4 của Điều 31.

3. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị hạ ngạch, bậc lương và chuyển công tác khác hoặc buộc thôi việc khi vi phạm qui định nêu tại khoản 5 Điều 31.

MỤC H: QUI ĐỊNH VỀ VI PHẠM VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN LÀM NHIỆM VỤ CẤP, ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE

Điều 33. Qui định về vi phạm

1. Có sai phạm trong khi thực hiện cấp, đổi Giấy phép lái xe.

2. Gây khó khăn, phiền hà cho các đối tượng đến cấp, đổi Giấy phép lái xe.

3. Cố ý để xảy ra sai phạm trong khi thực hiện nhiệm vụ cấp, đổi Giấy phép lái xe.

4. Đưa hoặc nhận hối lộ dưới mọi hình thức để làm sai lệch qui định.

Điều 34. Hình thức xử lý vi phạm

1. Bị khiển trách khi vi phạm vào một trong các qui định nêu tại khoản 1 và 2 của Điều 33.

2. Bị cảnh cáo và chuyển công tác khác khi vị phạm các qui định nêu tại khoản 3 Điều 33.

3. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị hạ ngạch, bậc lương và chuyển công tác khác hoặc buộc thôi việc khi vi phạm các qui định nêu tại khoản 4 của Điều 33.

MỤC I: CÁC HÌNH THỨC XỬ LÍ LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN DO TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI

Điều 35. Đối với Cục Đường bộ Việt Nam.

Lãnh đạo Cục cường bộ Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan tham mưu nghiệp vụ phải đồng thời chịu trách nhiệm gián tiếp về các sai phạm của cấp dưới có liên quan đến lĩnh vực chỉ đạo được phân công.

1. Cục trưởng, Phó cục trưởng bị kỷ luật từ mức phê bình, khiển trách đến cảnh cáo, hạ ngạch bậc lương hoặc cách chức tuỳ theo mức độ vi phạm.

2. Lãnh đạo cơ quan tham mưu của Cục Đường bộ Việt Nam trực tiếp theo dõi chỉ đạo: tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị khiển trách, cảnh cáo, hạ ngạch bậc lương hoặc cách chức.

Điều 36. Đối với Sở Giao thông vận tải (Giao .thông công chính).

1. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính): bị kỷ luật từ mức phê bình đến cảnh cáo, hạ ngạch.bậc lương hoặc cách chức tuỳ theo mức độ vi phạm.

2. Lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) trực tiếp theo dõi chỉ đạo tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm bị khiển trách, cảnh cáo, hạ ngạch, bậc lương hoặc cách chức.

Điều 37. Đối với thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ sở đào tạo:

Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ sở đào tạo tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải đồng thời chịu trách nhiệm gián tiếp về các sai phạm của cấp dưới có liên quan đến lĩnh vực Chỉ đạo được phân công.

1. Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ sở đào tạo bị kỷ luật từ mức phê bình, khiển trách đến cảnh cáo, hạ ngạch, bậc lương hoặc cách chức tuỳ theo mức độ vi phạm.

2. Lãnh đạo phòng ban tham mưu liên quan đến công tác đào tạo lái xe tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị khiển trách, cảnh cáo, hạ ngạch, bậc lương hoặc cách chức.

MỤC K: NGUYÊN TẮC XỬ LÝ HÀNH VI TÁI PHẠM, THẨM QUYỀN XỬ LÍ VI PHẠM

Điều 38. Xử lý hành vi tái phạm

Cá nhân nêu trong các mục từ Mục A đến Mục I nếu tái phạm trong thời gian 12 tháng sẽ bị xử lý nặng hơn một mức.

Điều 39. Thẩm quyền xử lý vi phạm

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: quyết định xử lý kỷ luật Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Thủ trưởng các Đơn vị đào tạo sát hạch lái xe thuộc Bộ.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xử lý kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính).

3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan có cơ sở đào tạo lái xe theo thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật đối với thủ trưởng đơn vị đào tạo.

4. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam:

a. Quyết định xử lý kỷ luật lãnh đạo đơn vị đào tạo sát hạch lái xe thuộc Cục; Các cơ quan tham mưu, nghiệp vụ và Chủ tịch hội đồng, Tổ trưởng tổ sát hạch, sát hạch viên, cán bộ nhân viên khác thuộc quyền quản lí của Cục;

b. Đề nghị Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) quyết định xử lý kỷ luật đối với vi phạm của cán bộ, sát hạch viên thuộc quyền quản lí của Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính);

c. Thu hồi thẻ sát hạch viên đối với sát hạch viên vi phạm;

d. Thu hồi Giấy phép đào tạo lái xe đối với cơ sở đào tạo lái xe vi phạm.

5. Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) quyết định xử lý kỷ luật lãnh đạo đơn vị đào tạo sát hạch lái xe thuộc Sở; Các cơ quan tham mưu, nghiệp vụ và Chủ tịch hội đồng, Tổ trưởng tổ sát hạch, sát hạch viên, cán bộ nhân viên khác thuộc quyền quản lí.

6. Trình tự quyết định xử lý được thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 40. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng các Bộ có liên quan (đến đào tạo lái xe), Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phổ biến quy định này tới các đơn vị trực thuộc để thực hiện.

Điều 41. Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Lao động, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Giao thông công chính) có trách nhiệm kiểm tra và tổ chức thực hiện Qui định này.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải để bổ sung, sửa đổi.

Bộ Giao thông vận tải

Đang cập nhật

(Đã ký)

 

Đào Đình Bình