• Quyết định 16/2024/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Lai Châu

  15/05/2024

  01/06/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 14/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtrong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  02/05/2024

  15/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 13/2024/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  26/04/2024

  10/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định nội dung, mức chi cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghịquyết số 56/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  17/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐND

  Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

  17/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND

  Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030

  17/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 05/2024/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

  17/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022 -2023 đến hết năm học 2025 -2026

  17/04/2024

  01/05/2024

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 12/2024/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  05/04/2024

  20/04/2024

  Chưa có hiệu lực

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.