• Quyết định 53/2023/QĐ-UBND

  Ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt

  06/09/2023

  22/09/2023

 • Quyết định 52/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế xét và công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  21/08/2023

  31/08/2023

 • Quyết định 49/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  18/08/2023

  31/08/2023

 • Quyết định 48/2023/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội

  18/08/2023

  31/08/2023

 • Quyết định 46/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/08/2023

  01/09/2023

 • Quyết định 47/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/08/2023

  05/09/2023

 • Quyết định 51/2023/QĐ-UBND

  Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thưa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/08/2023

  04/09/2023

 • Quyết định 50/2023/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  18/08/2023

  10/09/2023

 • Quyết định 45/2023/QĐ-UBND

  Quy định quản lý, thanh quyết toán phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng đối với các dự án phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  04/08/2023

  21/08/2023

 • Quyết định 44/2023/QĐ-UBND

  Quy định về thời gian hỗ trợ lãi suất và phương thức hỗ trợ lãi suất đối với chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  25/07/2023

  09/08/2023

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.